Oosterduin wijkraad

Concept notulen jaarvergadering 2017

NOTULEN van de Jaarvergadering van de wijkraad op woensdag  8 maart 2017      CONCEPT

1.Opening :

De voorzitter heet iedereen van harte welkom in het clubgebouw van Alliance.

 

2.Vaststellen van de agenda:

Er zijn geen aanvullende punten en de agenda wordt vastgesteld.

 

3.Presentatie van Het Westelijk Tuinbouwgebied:

George Berenschot houdt een zeer boeiende lezing over dit gebied met veel historische gegevens.

 

4.Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2016:

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

5. Jaarverslag van de wijkraad 2016:

-Algemeen jaarverslag : Alliance:

Gemeld werd dat de camera’s op proef geplaatst zijn.

Dit is niet juist en namens Alliance wil de heer Kroonstuiver hier graag een toelichting op geven.

-1.Het overleg met verschillende partijen is 3 jaar geleden ontstaan door een initiatief van de

gemeente Haarlem en Alliance.

Hoewel er uiteraard ook geluidsoverlast kan komen van de vereniging, is het nadrukkelijk

gebleken dat er erg veel overlast wordt veroorzaakt door bezoekende jeugd. Vooral in de

nachtelijke uren.

-2.De twee camera’s zijn nadrukkelijk niet op proef geplaatst voor een beter toezicht.

Ze zijn geplaatst uitsluitend en alleen t.b.v. instructie doeleinden voor de wedstrijden en

trainingen, dus beslist niet voor bewaking.

Om privacy redenen mogen deze camera’s niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

-financieel jaarverslag en kascommissie:

Toelichting:

Wat niet benut wordt, moet worden teruggestort.

Het budget is tweedelig: wijkraad en bewonersondersteuning.

Ook als bewoner(s) kun je subsidie aanvragen  zonder de wijkraad: bewonersinitiatief.

Er ligt een nieuw plan om het bewonersbudget los te koppelen van de wijkraden.

De buurtkamer krijgt geld van Haarlem Effect.

 

De kascommissie bestaat uit Huub Joosten en Anne Marijke Alblas.

Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd en er wordt decharge verleend aan de penningmeester en de wijkraad.

De kascommissieleden blijven aan.

 

6.en 7.Verkiezing nieuwe leden wijkraad en installatie:

Karina Cornet-Verberne wordt verkozen als nieuw lid van de wijkraad met speciale aandacht voor de sociale media.

Zij beheert o.a. de facebook pagina.

Voor de vacature van penningmeester heeft niemand zich gemeld.

Voorlopig zal de voorzitter de taken waarnemen.

 

8. Rondvraag en sluiting:

Door een van de bewoners uit de  Slangenkruidlaan tegen over Martha Flora wordt gemeld dat de verlichting aan de buitenkant heel storend is.

Tevens zijn er vele kapotte stoeptegels op de stoep rond het gebouw.

Wijkraad zal dit melden bij de gemeente.

Men kan dit overigens ook zelf bij de gemeente melden.

Boekenkastje:

Thijs Weustink, in wiens tuin het boekenkastje staat, meldt dat het een succes is.

Recent is het deurtje kapot gegaan. Een nieuw deurtje wordt binnenkort geplaatst.

Mieke Rooij vraagt of er bij het speeltuintje ook plaats is voor iets voor wat oudere kinderen.

Dit zal gevraagd worden.

Rob Kroonstuiver meldt dat er bij Alliance sinds kort een AED apparaat hangt.

Probleem is alleen hoe de toegankelijkheid is buiten openingstijden.

Daar wordt  over nagedacht.

Overigens hangt ook op de Life Fit een AED apparaat.

Carla Klippel vertelt nog iets over de buurtkamer.

Het programma hangt in het buurtkastje en wordt ook naar de mailadressen gestuurd.

Iedereen is welkom.

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor een hapje en drankje.

 

 

 

 

 

 

Lees verder...

Vergaderdata wijkraad 2017/2018

maandag  4 september 2017,  locatie: Duinroosplantsoen 16

maandag  13 november 2017  locatie: Duinroosplantsoen 16

maandag   8 januari 2018   locatie: Duinroosplantsoen 16

woensdag  14 maart 2018:  jaarvergadering, locatie nog onbekend

 

Lees verder...

Jaarvergadering 8 maart 2017

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag  8 maart  2017 om 20.15 uur

locatie:  clubgebouw Alliance

Met lezing door de heer G. Berenschot over de geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied

Lees verder...

Samenstelling wijkraad

Jan de Wit, voorzitter

Marijke Zweijpfenning-Snijders, secretaris

penningmeester, vacature

Carla Klippel-Min, lid

Karina Cornet-Verberne, kandidaat lid

email:  [email protected]

Lees verder...

Notulen van de vergadering van 14 september 2016

Notulen van de wijkraadvergadering van woensdag 14 september 2016

Aanwezig: Arnoud Cornet, Marijke Zweijpfenning, Carla Klippel en Stef Marang

Afwezig:  Jan de Wit

 

1.Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.agenda wordt vastgesteld.

3.Notulen van de vergadering van 8 juni 2016:

Deze worden goedgekeurd met dank aan Carla.

Notulen worden geplaatst op de website en komen in het kastje.

4.  Verslag bijeenkomst Platvorm Zuid West op 7 september:

Carla woont deze vergaderingen bij.

Dit overleg orgaan is een initiatief van de gemeente. Namens de gemeente zit Moira Faber (gebiedsverbinder) bij dit overleg.

Er is een dreamteam samengesteld, waarin ook Carla zit, wat een en ander gaat voorbereiden.

De bedoeling is dat ideeën die er ontstaan sneller uitgewerkt kunnen worden en dat naast wijkraden, ook wijkagent, BUUV, sociaal wijkteam, etc. participeren.

Voorbeeld: een initiatief uit de Garenkokerswijk, troeptrimmen, kon daardoor sneller uitgevoerd worden en ook andere wijken kunnen dit overnemen.

De gemeente geeft op voorhand al een bijdrage. De lijnen binnen de gemeente worden zo korter.

5.Tentoonstelling Lang Leve de Tuin van Haarlem:

De tentoonstelling over het Westelijk Tuinbouwgebied is nog tot 1 november te zien in museum Haarlem, Groot Heiligland 47.

Het WTG krijgt nog maar een derde van de subsidie die ze vroeger kregen.

Via vriendenacties komt er wel geld binnen.

Het nieuwe bestemmingsplan van 2017 heeft ook betrekking op het westelijk tuinbouwgebied en er komt zo veel extra werk om een reactie te geven naar de gemeente, samen met de milieu federatie.

Gunstig is dat de politiek nu unaniem tegen bebouwing van het gebied is.

De provincie wil het gebied in de toekomst verfraaien.

6. Wijkkrantje:

Punten voor het wijkkrantje worden doorgenomen.

-buurtapp: wijk wordt daarvoor in blokken verdeeld.

Maximaal 256 per blok. Ervaring is dat 50% meedoet.

Mensen erbij betrekken door folders. Mondeling geeft een hogere deelname, maar is huis aan huis

is niet doenlijk.

Borden zijn al gereserveerd bij de gemeente. Draaiboek volgt.

-buurtbarbecue en opzet. Arnoud schrijft een stukje.

-stukje over inbraak preventie

-stukje over handhavers van Spaarnelanden

-Alliance, Carla vraagt aan Alliance iets te schrijven.

-westelijk tuinbouwgebied

-informatie over de buurtkamer

-verzoek emailadressen

-voorstellen van de wijkraadleden

7. w.v.t.t.k en sluiting:

Parkeren: Wat is het beleid over parkeren op  de stoep.

Veel auto’s in de wijk staan half op de stoep geparkeerd.

Dit wordt gedoogd, maar is officieel niet toegestaan.

Lees verder...
Poll

Deze website is...

Goed
Redelijk
Slecht
Archief
Agenda

Er zijn toekomstige agendapunten

Links