Oosterduin wijkraad

Jaarvergadering 8 maart 2017

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag  8 maart  2017 om 20.15 uur

locatie:  clubgebouw Alliance

Met lezing door de heer G. Berenschot over de geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied

Lees verder...

Samenstelling wijkraad

Jan de Wit, voorzitter

Marijke Zweijpfenning-Snijders, secretaris

penningmeester, vacature

Carla Klippel-Min, lid

Karina Cornet-Verberne, kandidaat lid

email:  [email protected]

Lees verder...

Notulen van de vergadering van 14 september 2016

Notulen van de wijkraadvergadering van woensdag 14 september 2016

Aanwezig: Arnoud Cornet, Marijke Zweijpfenning, Carla Klippel en Stef Marang

Afwezig:  Jan de Wit

 

1.Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.agenda wordt vastgesteld.

3.Notulen van de vergadering van 8 juni 2016:

Deze worden goedgekeurd met dank aan Carla.

Notulen worden geplaatst op de website en komen in het kastje.

4.  Verslag bijeenkomst Platvorm Zuid West op 7 september:

Carla woont deze vergaderingen bij.

Dit overleg orgaan is een initiatief van de gemeente. Namens de gemeente zit Moira Faber (gebiedsverbinder) bij dit overleg.

Er is een dreamteam samengesteld, waarin ook Carla zit, wat een en ander gaat voorbereiden.

De bedoeling is dat ideeën die er ontstaan sneller uitgewerkt kunnen worden en dat naast wijkraden, ook wijkagent, BUUV, sociaal wijkteam, etc. participeren.

Voorbeeld: een initiatief uit de Garenkokerswijk, troeptrimmen, kon daardoor sneller uitgevoerd worden en ook andere wijken kunnen dit overnemen.

De gemeente geeft op voorhand al een bijdrage. De lijnen binnen de gemeente worden zo korter.

5.Tentoonstelling Lang Leve de Tuin van Haarlem:

De tentoonstelling over het Westelijk Tuinbouwgebied is nog tot 1 november te zien in museum Haarlem, Groot Heiligland 47.

Het WTG krijgt nog maar een derde van de subsidie die ze vroeger kregen.

Via vriendenacties komt er wel geld binnen.

Het nieuwe bestemmingsplan van 2017 heeft ook betrekking op het westelijk tuinbouwgebied en er komt zo veel extra werk om een reactie te geven naar de gemeente, samen met de milieu federatie.

Gunstig is dat de politiek nu unaniem tegen bebouwing van het gebied is.

De provincie wil het gebied in de toekomst verfraaien.

6. Wijkkrantje:

Punten voor het wijkkrantje worden doorgenomen.

-buurtapp: wijk wordt daarvoor in blokken verdeeld.

Maximaal 256 per blok. Ervaring is dat 50% meedoet.

Mensen erbij betrekken door folders. Mondeling geeft een hogere deelname, maar is huis aan huis

is niet doenlijk.

Borden zijn al gereserveerd bij de gemeente. Draaiboek volgt.

-buurtbarbecue en opzet. Arnoud schrijft een stukje.

-stukje over inbraak preventie

-stukje over handhavers van Spaarnelanden

-Alliance, Carla vraagt aan Alliance iets te schrijven.

-westelijk tuinbouwgebied

-informatie over de buurtkamer

-verzoek emailadressen

-voorstellen van de wijkraadleden

7. w.v.t.t.k en sluiting:

Parkeren: Wat is het beleid over parkeren op  de stoep.

Veel auto’s in de wijk staan half op de stoep geparkeerd.

Dit wordt gedoogd, maar is officieel niet toegestaan.

Lees verder...

notulen wijkraadvergadering 8 juni 2016

Notulen openbare wijkraadvergadering Oosterduin 08-06 2016
Aanwezig; Arnoud Cornet
Jan de Wit
Marijke Zweipfenning
Carla Klippel
Sonja Noordermeer (alleen aan begin van vergagering)
Afgemeld; Stef Marang
Sonja Noordermeer meldde dat de nieuwe aanplant bij Alliance ’22 , op de hoek sleedoornweg overwoekert wordt door onkruid. Ze is bang dat de mensen van het groenonderhoud tijdens het verwijderen van het onkruid de nieuwe aanwas ook zal verwijderen.
De wijkraad verwijst om alle zorgen omtrent groen en verkeer te melden bij Spaarnelanden en niet via de wijkraad. Er zullen zo meer meldingen binnen komen en de gemeente zal daardoor sneller in actie komen. Dit geldt ook voor de zorg om het naleven van de 30 Km zone. De wijkagente is door de gemeente gevraagd om de verkeerssituatie in de gaten te houden.
Sonja gaf aan dat het fijn zou zijn als we vooraf zouden weten wanneer de veegwagen in de wijk komt, zodat hierop geanticipeerd kan worden om de auto’s te verplaatsen, zodat de veegwagen overal goed bij kan. Bij Spaarnelanden zal hiernaar geïnformeerd worden.
Na aanleg glasvezel is veel opnieuw bestraat, maar niet de Daslookweg. Er zijn veel gebroken tegels. Er is een speciaal meldpunt bij Spaarnelanden/gemeente hiervoor, ook voor overhangend groen in de wijk. Iedereen kan zelf melding doen van overlast.

Er is een vergadering van de gemeente geweest over het lawaaioverlast van Alliance ’22 voor de omwonenden van het voetbalveld en Sportsupport. Helaas was de wijkraad hier niet van op de hoogte en ook niet uitgenodigd. Arnoud gaat vragen waarom niet.
De wijkraad heeft aan Sonja gevraagd of zij mailadressen wilt verzamelen in haar wijkje, zodat de wijkraad via mail veel info direct kan doorgeven aan de mensen.
Verandering parkeerbeleid gemeente Haarlem.De wijkraad blijft alert of er veranderingen komen voor de wijk en zal dan in actie komen.
Buurtpreventie.
Naast de app Nextdoor zal er een Whatsapp preventie gemaakt worden voor de wijk. Dit is een gesloten groep en alleen bedoelt voor het melden van verdachte situaties. Er zal dan ook een bordje in de wijk komen waarop de melding van Buurtpreventie op staat.
De wijkagente Linda Hunsche is op de hoogte.

Het boekenkastje is een groot succes, veel mensen weten het te vinden en er wordt volop gebruik van gemaakt.

Lees verder...

NOTULEN VAN DE WIJKRAADVERGADERING VAN 9 november 2015

Aanwezig: Stef Marang, Anja van Dam, Anne Roos Turkenburg,
Sybout van der Meer, Ronald Weilers, Marijke Zweijpfenning, Carla Klippel

1.opening: voorzitter heet iedereen welkom.

2. notulen vergadering 13 juli 2015:
Deze worden goedgekeurd.
Discussie over het al rondsturen van de concept notulen. Informatie komt anders pas na
tenminste 2 maanden. Besloten wordt dit te doen.
-Graag zouden we nieuwe bewoners van de wijk welkom willen heten, maar hoe kom je
aan de adressen?

3.nieuwe vergaderdata:
Jaarvergadering is in de van Gilze school: maandag 14 maart 2016
Alliance heeft een lift, wat de mogelijkheid geeft om ook hier vergaderingen te houden.
Dit wordt verder bekeken.

4.Verslag wijkgesprek bij de gemeente:
Vanuit de wijk werd gemeld dat enkele grasveldjes er slecht bij liggen.
Het fietspad bij de uitrit van Life Fit en Alliance naar de Sleedoornweg is verzakt.
Overigens: melden van dit soort zaken bij het meldpunt van de gemeente.
Melding van een wijkbewoonster over geluidsoverlast van Alliance buiten de reguliere tijden door verhuur van het clubgebouw. Klacht richting gemeente.
Geluidsoverlast kan gemeld worden bij de politie.
Er wordt doorgegeven dat ter hoogte van het kruispunt Sleedoornweg/Wegedoornweg de
bosschage langs het voetbalveld minimaal is. Vraag of dat beter kan.
Oprichten Buurtkamer is gemeld. ( zie ook punt 5 van de agenda).

5.Buurtkamer:
Carla Klippel heeft hiertoe het initiatief genomen. (zie ook de recente wijkkrant).
Als locatie is Alliance benaderd. Zij hebben een geschikte ruimte, er kan gebruik gemaakt
worden van de keuken. Alliance heeft een lift.
Carla wordt ondersteund door Anke Brandsma, Anne Roos Turkenburg en Cora Schuppen.
Bedoeling is te starten met een keer per maand een koffiebijeenkomst.
Dit kan uitgebreid worden tot 2x per maand en ook andere activiteiten zijn mogelijk, als
muziek of kleine lezing o.i.d.
Activiteiten niet alleen voor ouderen, maar ook voor andere leeftijden.
Wat betreft de kosten: een deel kan betaald worden uit het potje bewonersinitiatieven
van de wijkraad. Ook zou de gemeente nog een potje hiervoor hebben.
Daarnaast kan er een kleine bijdrage gevraagd worden voor de activiteiten.
Gekeken gaat worden of er op de website van oosterduin een apart onderdeel kan komen
voor het buurthuis met informatie.

6.Westelijk tuinbouwgebied:
Stef Marang doet verslag.
De stichting westelijk tuinbouwgebied bestaat volgend jaar 20 jaar.
Daar zal veel publiciteit aan gegeven worden: fotowedstrijd, tentoonstelling, halve marathon.
De vraag is of de wijk oosterduin voor dit twintigjarig bestaan een bank wil schenken, die geplaatst kan worden in het gebied en waarvan de hele wijk kan genieten tijdens het maken van een wandeling.
In het verleden kreeg de stichting van de wijkraden van de omliggende wijken geld als subsidie.
De wijkraad zal zich op dit voorstel beraden en uitzoeken hoe het historisch is gegaan.
De stichting heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester en voor het komend jaar een professionele PR manager.

7. rondvraag:
-Anja van Dam meldt sinds 2 jaar lid te zijn van de participatieraad van de gemeente.
Dit is een adviesorgaan van de gemeente over beleid, wat de participatieraad gevraagd en ongevraagd kan geven. Er wordt veel waarde aan gehecht. De raad kent 15 leden, ieder met zijn eigen achtergrond en specifieke kennis.
Zijn er vanuit de wijk vragen, dan kan zij aanspreekpunt zijn en het doorspelen aan de participatie raad.
- Abusievelijk is er een verkeerd telefoonnummer genoemd in het wijkkrantje van de secretaris.
Dit moet zijn 5243189
-Per 1 november is er een nieuwe wijkagente: Linda Hunsche
Verdere mededelingen via mail, informatiebord en website.
Op de jaarvergadering zal zij aanwezig zijn.

NOTULEN VAN DE WIJKRAADVERGADERING VAN 9 november 2015

Aanwezig: Stef Marang, Anja van Dam, Anne Roos Turkenburg,
Sybout van der Meer, Ronald Weilers, Marijke Zweijpfenning, Carla Klippel

1.opening: voorzitter heet iedereen welkom.

2. notulen vergadering 13 juli 2015:
Deze worden goedgekeurd.
Discussie over het al rondsturen van de concept notulen. Informatie komt anders pas na
tenminste 2 maanden. Besloten wordt dit te doen.
-Graag zouden we nieuwe bewoners van de wijk welkom willen heten, maar hoe kom je
aan de adressen?

3.nieuwe vergaderdata:
Jaarvergadering is in de van Gilze school: maandag 14 maart 2016
Alliance heeft een lift, wat de mogelijkheid geeft om ook hier vergaderingen te houden.
Dit wordt verder bekeken.

4.Verslag wijkgesprek bij de gemeente:
Vanuit de wijk werd gemeld dat enkele grasveldjes er slecht bij liggen.
Het fietspad bij de uitrit van Life Fit en Alliance naar de Sleedoornweg is verzakt.
Overigens: melden van dit soort zaken bij het meldpunt van de gemeente.
Melding van een wijkbewoonster over geluidsoverlast van Alliance buiten de reguliere tijden door verhuur van het clubgebouw. Klacht richting gemeente.
Geluidsoverlast kan gemeld worden bij de politie.
Er wordt doorgegeven dat ter hoogte van het kruispunt Sleedoornweg/Wegedoornweg de
bosschage langs het voetbalveld minimaal is. Vraag of dat beter kan.
Oprichten Buurtkamer is gemeld. ( zie ook punt 5 van de agenda).

5.Buurtkamer:
Carla Klippel heeft hiertoe het initiatief genomen. (zie ook de recente wijkkrant).
Als locatie is Alliance benaderd. Zij hebben een geschikte ruimte, er kan gebruik gemaakt
worden van de keuken. Alliance heeft een lift.
Carla wordt ondersteund door Anke Brandsma, Anne Roos Turkenburg en Cora Schuppen.
Bedoeling is te starten met een keer per maand een koffiebijeenkomst.
Dit kan uitgebreid worden tot 2x per maand en ook andere activiteiten zijn mogelijk, als
muziek of kleine lezing o.i.d.
Activiteiten niet alleen voor ouderen, maar ook voor andere leeftijden.
Wat betreft de kosten: een deel kan betaald worden uit het potje bewonersinitiatieven
van de wijkraad. Ook zou de gemeente nog een potje hiervoor hebben.
Daarnaast kan er een kleine bijdrage gevraagd worden voor de activiteiten.
Gekeken gaat worden of er op de website van oosterduin een apart onderdeel kan komen
voor het buurthuis met informatie.

6.Westelijk tuinbouwgebied:
Stef Marang doet verslag.
De stichting westelijk tuinbouwgebied bestaat volgend jaar 20 jaar.
Daar zal veel publiciteit aan gegeven worden: fotowedstrijd, tentoonstelling, halve marathon.
De vraag is of de wijk oosterduin voor dit twintigjarig bestaan een bank wil schenken, die geplaatst kan worden in het gebied en waarvan de hele wijk kan genieten tijdens het maken van een wandeling.
In het verleden kreeg de stichting van de wijkraden van de omliggende wijken geld als subsidie.
De wijkraad zal zich op dit voorstel beraden en uitzoeken hoe het historisch is gegaan.
De stichting heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester en voor het komend jaar een professionele PR manager.

7. rondvraag:
-Anja van Dam meldt sinds 2 jaar lid te zijn van de participatieraad van de gemeente.
Dit is een adviesorgaan van de gemeente over beleid, wat de participatieraad gevraagd en ongevraagd kan geven. Er wordt veel waarde aan gehecht. De raad kent 15 leden, ieder met zijn eigen achtergrond en specifieke kennis.
Zijn er vanuit de wijk vragen, dan kan zij aanspreekpunt zijn en het doorspelen aan de participatie raad.
- Abusievelijk is er een verkeerd telefoonnummer genoemd in het wijkkrantje van de secretaris.
Dit moet zijn 5243189
-Per 1 november is er een nieuwe wijkagente: Linda Hunsche
Verdere mededelingen via mail, informatiebord en website.
Op de jaarvergadering zal zij aanwezig zijn.

Lees verder...
Poll

Deze website is...

Goed
Redelijk
Slecht
Archief
Agenda

Er zijn toekomstige agendapunten

Links